Silikaat-õõnesplokk – tugevad ja mürakindlad seinad!

ÕõnesplokkÕõneplokk on mõeldud eelkõige kandvate seinte ladumiseks. Samas sobilik ka vaheseintes kasutamiseks. Õõnesplokk sobib väga hästi suuremat koormust nõudvate korrusmajade ehituseks (ploki survetugevus 20 N/mm2). Silikaatkivi on väga hea kuumataluvusega ja kõrge tulekindluse klassiga (A1 – mittepõlev). Tänu oma massile suudab kivisein salvestada märkimisväärsel määral soojust. See aitab hoida stabiilset sisekliimat. Õõneplokk

Silikaadi õõnesplokist müüritise ladumisel kehtivad samad põhimõtted, mis teistegi silikaatkivide kasutamisel. Aluskonstruktsioonid (taldmik ja vundament) peavad olema tasased, stabiilsed ja tugevad. Vundamendi peale tuleb paigaldada korralik hüdroisolatsioon, et vundamenti sattunud niiskus ei leviks seintesse. Plokke tuleb enne ladumist niisutada ja kasutada õige konsistentsiga müürimörti. Selleks, et tekiks korralik nake mördi ja kivi vahel ei tohi mört olla liiga kuiv. Liiga vedela mördi puhul voolab segu vuukidest välja ja võib tekkida olukord, kus segu ei saavuta vajalikku tugevust. Vedelama segu kasutamine ei kompenseeri kivide niisutamise vajadust. Mida peeneteralisem on segu, seda mugavam on tööd teha. Kuiva ja kuuma ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist. Silikaadist kive ei tohi kasutada vundamendis ega kandvates keldri seintes. Silikaatmüüri ei tohi katta millegagi, mis takistab niiskuse eraldumist müürist. Müüri värvimisel peab valima sellise värvi, millel on väga hea veeauru läbilaskmise võime.
ÕõneplokkMüüri ladumist on soovitav alustada nurgast. Segu on plokkidele mugav paigaldada segukulbi või -kelguga. See tagab mördi ühtlase jaotuse ja vuugi kõrguse.Õõnesplokk
Väga suureks abiks plokkide teisaldamisel ja paika asetamisel on haarats. See kiirendab oluliselt töö käiku ja koormab vähem töölisi. Oma massiivsuse tõttu on plokkide täpsel paika nihutamisel vajalik rakendada suuremat jõudu, kui telliste puhul. Selle töö tegemiseks on sobivaim vahend tinahaavlitega põrkevaba kummivasar.
Nurga- ja otsatükkide (üldiselt kõikide silikaatkivide) lõikamiseks on mugav kasutada ketaslõikurit ja tavalist kivi lõikamiseks mõeldud lõikeketast.
Nurga- ja otsatükkide lõikamise täpsusest sõltub segu kulu. Mida laiemad (ebatäpsemalt lõigatud) on vertikaalvuugid, seda suurem on segu kulu. Õõnesploki ja -tellise ladumisel peab arvestama suurema segukuluga, kui siledate kivide ladumisel. Kuna kivi alumises pooles on õõnsused, siis surub kivi raskus natuke segu ka õõnsustesse. Samas suurendab õõnsustesse läinud segu müüritise nihketugevust.
Plokkide puhul ei pea vertikaalvuuke seguga täitma, sest tapid (sooned) ploki otstes sobituvad täpselt. Soovi korral võib püstvuukide ühendamisel kasutada vähepaisuvat polüuretaanvahtu. Vaht tuleks lasta juba paigale asetatud ploki soontele enne järgmise ploki paigaldust.
Õõnesplokk, sillusedSilluste ja vahelaepaneelide paigaldamisel peaks jälgima, et sillus või paneel toetuks vähemalt poole ploki peale (ca 12,5cm). Betoonist vöö valamisel tuleb lähtuda betoonivalu põhimõtetest. Kuna õõnesplokkidel on kaks läbivat õõnsust, siis peab arvestama, et betooni valgub ka neisse avadesse. Seega tuleb arvestada mõningase betooni ülekuluga. Betoonikulu vähendamiseks võib läbivad õõnsused täita poole kuni kolmveerandi osas montaaživahuga. Õõnesplokid, vöö
Õõnestoodete puhul on tellingute ja rakiste kinnitamiseks sobilik kasutada sõlmtüübleid.

Kaubaaluseid kividega on soovitav alati ladustada võimalikult horisontaalsele ja tasasele pinnale. Seda eelkõige tööohutuse seisukohalt. Kaldu või ebastabiilsele alusele asetatud kivialuste avamisel võivad kivid kukkuda ja põhjustada vigastusi. Kivide ladustamisel talvisel külmaperioodil on soovitav kaitsta kivisid sademete ja sulavee eest.

 


Reaalne tulemus - kindlalt mürakindel!

2016 aasta veebruaris viis AS Silikaat koostöös Akukon Oy Eesti filiaaliga läbi silikaat-õõnesploki õhumüra isolatsiooniindeksi mõõtmise ja tulemuste protokollimise.

Mõõdeti 250x240x192mm silikaat-õõnesplokist laotud müüritise (vaheseina) õhumüra isolatsiooniindeksit. Kui tavaliselt mõõdetakse/testitakse isolatsiooniindeksit labori ideaalsetes tingimustes, siis käesolev mõõtmine toimus reaalselt objektil. Sellise mõõtmiskatse tulemuse korral saab kindlalt väita, et ka ehitusel nõuetele vastavalt laotud sein saavutab sama tulemuse.

Ladumisel kasutati müürimörti. Sein krohviti mõlemalt poolt 10mm paksuse krohvikihiga. Silikaat-õõnesplokk on punn-soon ühendusega. Juhul kui ei soovita püstvuuke seguga täita, peab väga hoolikalt jälgima ladumistööde kvaliteeti st. plokid peavad olema sirgelt ja korrektselt paigaldatud, et vuukidesse ei jääks müra läbilaskvaid pragusid/ebatasasusi. Parima tulemuse saab, kui püstvuukides kasutada õhukest kihti plokiliimi.

Mõõtmistöid teostas Akukon Oy Eesti filiaal. Akukon on Soome Mõõtetehnika Keskuse FINAS-akrediteerimisteenuse poolt akrediteeritud, pädevaks tunnistatud akustiliste ja müramõõtmiste testimislabor.

Mõõtmisi tehti krohvimata ja krohvitud seinaga.

Krohvimata seina õhumüra isolatsiooniindeksiks mõõdeti R'w = 51dB.
Krohvitud silikaat-õõnesploki mõõtmise tulemuseks fikseeriti ja protokolliti õhumüra isolatsiooniindeks R’w = 55dB.

Kõige kõrgemat õhumüra isolatsiooniindeksit (55dB) nõutakse vastavalt standardile EVS 2003:842 eluruumide vaheliste seinte puhul (erandiks on mürarikaste ruumide piirded).

Seega sobib silikaat-õõnesplokk väga hästi ka korterite vaheliste seinte ehitamiseks. Nõutava müraindeksiga seina saab laduda silikaat-õõnesplokist ühekihilisena, mis aitab kokku hoida aega ja materjali. Teiste seinamaterjalide puhul on tihti vaja kasutada kahekihilist lahendust (laotakse 2 müüritist, mille vahel on ehitusvillaga täidetud vahe). Lisainfot õõnesploki kohta...


Tehnilised omadused:

NäitajaVäärtusNäitajaVäärtus
Survetugevusõõnestellis: 15 N/mm²
õõnesplokk: 20 N/mm²
Tihedusõõnestellis: 1200…1300 kg/m³
õõnesplokk: 1300...1400 kg/m³
Veeimavus10…15%Veeimavuse kiirus0,6 …1kg/m²min
Niiskuskahanemineε = 0,2….0,4mm/mSoojusjuhtivuskuiv õõnesplokk ja -tellis λ=0,56 W/mK
Paindetugevus4…5N/mm²Külmakindlusvähemalt 105 tsüklit
Tulekindlusmittepõlev (klass A)Tulepüsivus
antud müüritise paksuse kohta;
väärtused on võetud "Eurocode 6:
Design of masonry structures; Part 1-2:
General rules Structural fire design"
tabelitest NA.N.B.2.1 - NA.N.B.2.5
ning kehtivad ilma viimistluseta müüritisele.
silikaatplokk 180 - REI90
silikaatplokk 240 - REI240
õõnestellis 120 - REI30
õõnestellis 250 - REI240
Müraisolatsiooniindeks1- kivisein – 55 dB
½ -kivisein – 48 dB
Tervise- ja keskkonnaohutusEi ohusta tervist ega keskkonda