Energeetika

Elektrienergia müük ja võrguteenuste osutamine.

Teeninduspiirkond võrguteenuse osutamiseks – Silikaat AS kinnistutel Tallinnas Nõmme linnaosas, asukohaga Silikaltsiidi 8 ja Pärnu mnt. 234/238 ning Männiku liivakarjääri aladel.

AS Silikaat elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise hinnad alates 01.01.2018

Konkurentsiameti otsusega nr.7-3/ 2017-047  25.09.2017 kinnitati elektrienergia võrgutasude hinnad vastavalt pakettidele

Hinnapakett 1BHinnapakett 2BHinnapakett 2A
Päevatariif 3,06 €senti/kWh4,24 €senti/kWh-
Öötariif1,97 €senti/kWh3,06 €senti/kWh-
Põhitariif--4,34 €senti/kWh
Võrguühenduse tasu kuus2,61 €/kW--
Reaktiivenergia tarbimine-0,582 €senti/kvarh-

Hindadele lisandub käibemaks.

Märkused:
Arvele lisandub taastuvenergia tasu, mille suuruse arvutab ja avaldab Elering OÜ vastavalt Elektrituruseaduse §59 (  hind 01.01.2018 seisuga 8,90 €/MWh, millele lisandub käibemaks ).

Arvele lisandub elektriaktsiis, mille suuruse määrab riik vastavalt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele (  hind 01.11.2017 seisuga 0,447 €senti/kWh, millele lisandub käibemaks).

Põhitariif kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast.
Päevatariif kehtib E – R kell 7.00 – 23.00 talveaja järgi ning
Öötariif kehtib E- R kell 23.00 – 7.00 ja L ning P ööpäevaringselt.

Elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused

1 SÄTTED JA MÕISTED

1.1 Käesolevad elektrienergia ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) onAS Silikaat(edaspidi Müüja) ning elektrienergia ja võrguteenuse ostja (edaspidi Klient) vahel (edaspidi Pooled) sõlmitava elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise lepingu (edaspidi Lepingu) lahutamatuks osaks.

1.2 Lepinguga määratakse kindlaks tarbimiskoht, liitumispunkti asukoht ja selle peakaitsme suurus (nimivool) ning liitumispinge, rakendatav elektrienergia hinnapakett (edaspidi Toode), arveldamise kord ja Poolte andmed.

1.3 Tüüptingimustes ja Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.3.1 Klient on isik, kes ostab või on avaldanud soovi osta Müüjalt elektrienergiat ja võrguteenust oma tarbimiskoha vajadusteks.

1.3.2 Liitumispunkt on Kliendi elektripaigaldise täpselt määratletud ühenduskoht Müüja võrguga.

1.3.3 Tarbimiskoht on koht , kus Klient tarbib või võib tarbida elektrienergiat ja võrguteenust (kinnistu, hoone, rendipind jms.).

1.3.4 Mõõtesüsteem – mõõtevahendite ja lisaseadmete kogum, mis on ettenähtud elektrienergia koguste ning võimsuse ja selle suuna määramiseks.

1.4 Varem liitunud Kliendi liitumispunkti asukoht on kindlaks määratud elektrienergia varustamise lepinguga.

1.5 Kui Lepingu mõni säte on täielikult või osaliselt vastuolus Tüüptingimuste mõne sättega või kui Lepingus ja Tüüptingimustes on sama küsimust reguleeritud erinevalt, ei mõjuta see ei Lepingu ega Tüüptingimuste kehtivust. Sellisel puhul kohaldatakse võimaluse korral Pooltevahelistes suhetes vastuolulist või erinevat sätet Lepingu vastava sätte suhtes täiendavalt või täpsustavalt. Kui niisugune kohaldamine on võimatu või kui sätted on otseses vastuolus, kohaldatakse Pooltevahelistes suhetes üksnes Lepingu vastavat sätet.

1.6 Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingu ja Tüüptingimuste sisuga tutvunud ja sellest aru saanud

2 LEPINGU OBJEKT

2.1 Müüja müüb ja Klient ostab Müüja poolt tarnitavat elektrienergiat ja võrguteenust Lepingus sätestatud tingimustel ja mahus ning kooskõlas Tüüptingimustega. Müüdav elektrienergia ja võrguteenus on kujundatud toodeteks.

3 ELEKTRIENERGIA MÜÜGI JA VÕRGUTEENUSE OSUTAMISE HINNAD

3.1 Klient tasub elektrienergia ja võrguteenuse eest vastavalt kehtivale elektrienergia ja võrguteenuse hinnakirjale.

3.2 Punktis 3.1 nimetatud hinnakirjade muutmisest ja uute hindade kehtima hakkamise päevast teatatakse Kliendile ette seadusega sätestatud korras.

4 ELEKTRIENERGIA KVALITEET

4.1 Müüja tagab liitumispunktis pinge vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS-EN 50160:2000 „Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused”.

5 VARUSTAMISKINDLUS

5.1 Müüja kindlustab Kliendile elektrienergiaga varustamise liitumispunktis, v.a. punktides 5.2 ja 5.3 toodud juhud. Klient vastutab elektrivõrgu seisukorra eest alates liitumispunktist.

5.2 Müüjal on õigus teostada plaanilisi katkestusi elektrienergiaga varustamisel, teatades sellest Kliendile vähemalt 7 (seitse) päeva ette.

5.3 Müüja ei vastuta etteteatamata või kooskõlastamata katkestuste eest elektrienergiaga varustamisel, kui katkestus oli vajalik isiku elu, tervise või vara kahjustamise vältimiseks või tingitud ettenägematutest, Müüjast sõltumatutest asjaoludest. Nimetatud asjaolude äralangemisel ja juhul, kui katkestus ei ole seotud Kliendi süülise teoga, on Müüja kohustatud elektrienergiaga varustamise taastama oma kulul ja esimesel võimalusel.

5.4 Müüja tagab, et Müüja tegevusest või tegevusetusest tulenev liitumispunkti elektrivarustuse ühekordne katkestus ei ületa 24 tundi ja kalendriaasta katkestused kokku ei ületa 120 tundi.

5.5 Klient teavitab Müüjat katkestusest telefonil6140 218. Punkti 5.4 järgi arvestatavate katkestusaegade hulka ei arvata ootamatute katkestuste aega , millal müüja ei saanud olla teadlik katkestuse olemasolust.

6 ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE

6.1 Kliendi poolt ostetava elektrienergia kogused ja kasutusvõimsused mõõdetakse Müüjale kuuluva mõõtesüsteemiga, mis üldjuhul on paigaldatud liitumispunkti. Kui mõõtesüsteem ei asu liitumispunktis, siis vastavalt mõõtesüsteemi asukohale on Müüjal õigus liita või lahutada mõõtevahendite abil määratud energiakogustele arvestuslikud elektrienergia kaod. Mõõtevahendite näidud fikseeritakse kirjalikult vähemalt Lepingu jõustumise ja lõppemise, iga kontrolllugemise ja mõõtesüsteemi vahetuse korral.

6.2 Klient vastutab hoones või piirdega piiratud valduses asuva tarbimiskoha peakaitsme, mõõtesüsteemi ja sellel asuvate plommide säilimise eest ning kohustub tagama Müüja poolt volitatud töötajale vaba ja tasuta juurdepääsu mõõtesüsteemi juurde selle teenindamiseks ja mõõtevahendite näitude kontrollimiseks. Klient ei tohi ilma Müüja loata mõõtevahendeid maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada.

6.2 Müüja vastutab mõõtesüsteemi korrasoleku eest ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele nende perioodilise teenindamise (kontrolli, vahetuse või taatluse).

6.3 Mõõtesüsteemis avastatud rikkest peab Klient Müüjale koheselt teatama. Mõõtevahendi rikke või kadumise korral tasub parandus-, vahetus- või asenduskulud süüdiolev Pool.

6.4 Mõõtesüsteemi rikke korral, mis ei olnud seotud Kliendi süülise teoga, määratakse müüdav elektrienergia kogus arvutuslikult, võttes aluseks eelneva 12- kuulise perioodi keskmise tarbimise.

6.5 Elektrienergia ja võrguteenuse omavolilise tarbimise puhul toimub tarbitud elektrienergia koguse ja maksumuse määramine seadusega sätestatud korras.

7 ARVELDAMINE

7.1 Klient tasub Müüjale tarbitud elektrienergia ja võrguteenuse eest Müüja poolt esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

7.2 Klient teatab Müüjale Lepingus kokkulepitud viisil ja tähtajaks kõikide mõõtevahendite näidud. Arveldusperioodi pikkus iga tarbimisobjekti suhtes sätestatakse Lepingus.

7.3 Mõõtevahendite näitude mitteteatamisel esitab Müüja Kliendile prognoosarve, lähtudes Lepingus kokkulepitud tarbimise aastaprognoosist.

7.4 Lepingust tulenevate summade õigeaegselt tasumata jätmise korral on õigustatud poolel õigus viivitanud poolelt nõuda 0,06% viivist tasumata summast päevas. Järgmise päeva viivise arvutamisel ei võeta arvesse eelmise päeva tasumata viivise summat.

7.5 Arvestatud viivis lisatakse järgmisele arvele. Arve laekumisel loetakse esmajärjekorras tasutuks viivis, teises järjekorras tasu tarbitud elektrienergia ning võrguteenuse eest ja viimases järjekorras tasu muude teenuste eest.

7.6 Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenev rahaline nõue kolmandale isikule ilma teise poole täiendava nõusolekuta.

7.7 Kui Klient ostab elektrienergiat ja võrguteenust võimsustasuga hinnapaketiga, tellib ta tarbimiskoha maksimaalse kasutusvõimsuse koguse ette kuude lõikes 12 kalendrikuuks päevatariifi kehtivuse ajal.

7.8 Kui Klient ostab elektrienergiat ja võrguteenust võimsustasuga hinnapaketiga, tasub ta järgmiseks kuuks tellitud maksimaalse kasutusvõimsuse kogusest 90% jooksval kuul.

7.9 Kui kalendrikuus mõõdetud maksimaalne kasutusvõimsus on :

7.9.1 alla 0,9-kordse tellitud koguse, tasub ostja võimsustasu 0,9-kordse tellitud koguse eest;

7.9.2 vahemikus 0,9 – 1,0 tellitud kogusest, tasub ostja võimsustasu mõõdetud kasutusvõimsuse eest;

7.9.3 suurem tellitud kogusest, tasub ostja tellitud koguse ületanud koguse eest võimsustasu kahekordselt.

Klient võib muuta kuuks ette tellitud maksimaalse kasutusvõimsusekogust , kui teatab sellest Müüjale ette 45 päeva enne kuu algust.

8 VÄÄRAMATU JÕUD

8.1 Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisest või mittekohasest täitmisest tekitatud kahju hüvitamise eest, kui see on tingitud Pooltest sõltumatustest asjaoludest nagu tulekahju, loodusõnnetused, sõjaolukord, riigi- ja valitsemisorganite otsused, häired Eesti Vabariigi elektrisüsteemis, mis teevad võimatuks lepinguliste kohustuste täitmise, või muudest ettenägematustest asjaoludest. Pooled kohustuvad lepinguliste kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest viivitamatult teineteisele teatama. Kui 30 päeva jooksul ei ole võimalik lepinguliste kohustuste täitmist jätkata, loetakse Leping lõppenuks.

9 LEPINGU LÕPETAMINE

9.1 Lepingu lõpetamise momendist katkestab Müüja Kliendi varustamise elektrienergiaga.

9.2 Mõlemal Poolel on õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30 päeva ette.

9.3 Klient on kohustatud Lepingu lõpetamise soovi korral teatama Müüjale mõõtevahendite lõppnäidu, vajadusel võimaldama Tarbimiskoha mõõtevahendi ülevaatuse ja Tarbimiskoha elektrienergiaga varustamise lõpetamise ning tasuma 14 kalendripäeva jooksul kõik Lepingust tulenevad maksed.

10 TÜÜPTINGIMISTE MUUTMINE

Müüjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta lähtudes kehtivast seadusandlusest. Tüüptingimuste muutmisest teatatakse Kliendile Müüja kodulehekülje kaudu internetis.

Soojusenergia müük

AS Silikaat müüb soojusenergiat Tallinnas Pärnu mnt 234/238 ja Risti tn korterelamutele.
Konkurentsiameti otsusega nr. 7-3/2018-100 14.09.18 on soojuse hinnaks kinnitatud käibemaksuta 55,48 €/MWh. Tarbijatele lõpphinnaks on 66,58 €/MWh (sisaldab käibemaksu).

 

100 aastat kindlat kivi!